Doma Gospodarstvo Občinske seje Tretja seja minila v znamenju pobud

Tretja seja minila v znamenju pobud

2085

V sredo, 20.3., je v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško potekala že tretja redna seja Občinskega sveta Laško. Seja je bila ena izmed daljših, saj so svetniki po slabih petih urah tokrat imeli kar nekaj nesoglasij. Med drugim so sprejeli tudi zaključna poročila za leto 2018, ki so jih v začetku meseca pregledali in potrdili že odbori.

Občina se še ni opredelila glede kamnoloma Pojerje

Iz dnevnega reda črtali točko 8/2, informacijo v zvezi s sprejemanjem OPPN za kamnolom Pojerje. Direktorica občinske uprave, Tina Rosina Košir, je na seji poudarila, da so se v preteklem tednu sestali s civilno iniciativo Jurklošter, katere člani so bili vse do črtanja točke z dnevnega reda prisotni tudi na sami seji. Civilna iniciativa je namreč izrazila željo, da se na sami seji o tem ne bi razpravljalo, saj se na Občini namreč še niso opredelili glede OPPN. Povedala je, da se morajo po potrebi sestati tudi s ponudniki, saj nameravajo pripraviti nov predlog, ki ga bodo poslali nosilcem okolja, šele na to bodo pripravili novo dokumentacijo. Razprava o samem OPPN bi bila zaradi različnih si nesoglasji preuranjena, je še dodala Rosina Koširjeva.

Svetniki so predlog o umiku razprave z dnevnega reda sklepčno potrdili, prisotni člani civilne iniciative pa so po samem sprejetju sklepa tudi zapustili konferenčno dvorano.

Mlado moč pri realizaciji sklepov 2. seje, z dne 23.1.2019, zanimali podatki v zvezi s Cerozom

Enej Kirn (MMOL) (foto: Špela Juhart)

Enej Kirn (MMOL) je pri realizaciji sklepov druge seje izrazil zanimanje glede sestanka, ki ga je župan, Franc Zdolšek, sklical 20. februarja. Na tem sestanku so bili prisotni predstavniki ustanoviteljic družbe Ceroz: župani občin Radeče, Hrastnik, Zagorje ob Savi, predstavniki občin Trbovlje in Litija, predstavnica ter direktor družbe Ceroz d.o.o., predstavniki krajanov KS Sedraž ter predstavniki občinske uprave Laško. Na spletni strani občine so kratek zapis o sestanku namreč že objavili, Andrej Kaluža (vodja oddelka za gospodarske javne službe, okolje in prostor) pa je poudaril, da bosta z gospodom Velikonjo do konca preteklega tedna pripravila elaborat, hkrati pa bodo zadevo dorekli, ko bodo znane tudi cene storitev in bodo o dotični zadevi razpravljali tudi na posamičnih občinskih svetih drugih občin. Župan je dodal, da so s krajani dorekli datume, kjer bodo zadeve podrobno predstavljene, govorili so tudi z novim bodočim ministrom, saj je pod vprašanjem  tudi zdravje ljudi, ki po županovem mnenju nikakor ni zanemarljivo.

Pri zaključnih poročilih za leto 2018 pod drobnogledom poročilo JSKD OI Laško ter STIKa, pod vprašajem tudi ZD Laško

Gašper Salobir (vodja OI JSKD Laško) (foto: Špela Juhart)

V sredo, 6.3., so odbori sprejeli zaključna poročila za leto 2018. Preteklo sredo pa so poročila predložili še na seji občinskega sveta. Svetniki so poročila sprejeli relativno dobro. Uredništvo Laškega biltena je izpostavilo, da je bilo do sedaj lektoriranje glasila plačano po avtorski pogodbi, z novim letom pa je lektoriranje prevzela Mojca Knez Jovan, ki je zaposlena na občini, lektoriranje pa spada v okvir njenih delovnih nalog. V poročilu vrtca Laško je bilo omenjeno, da število otrok upada, omenili pa so tudi problematiko pri pomanjkanju logopedov in specialnih pedagogov, saj je logopedinja trenutno na porodniški, otrok s težavo govora pa je vsako leto več. Zataknilo se je pri poročilu JSKD OI Laško, ki ga je predstavil vodja OI, Gašper Salobir. Član svetniške skupine SDS Robert Medved je poudaril, da je poročilo pomanjkljivo in da je le-to odraz spoštovanja svetnikov. Salobir je v repliki odgovoril, da je celotno poročilo JSKD dostopno na spletni strani jskd.si in da gradivo, ki so ga prejeli svetniki, predstavlja le del te celote, ki je vezan na območno izpostavo Laško.

Janja Knapič (direktorica JZ zdravstvenega doma Laško) (foto: Špela Juhart)

Zaostrilo se je tudi pri poročilu JZ zdravstvenega doma Laško, kjer se v ZD Rimske Toplice trenutno bojujejo s težavo zaradi pomanjkanja kadra osebnih zdravnikov. V Rimskih Toplicah so v ta namen ustanovili tudi civilno iniciativo, hkrati pa so svetnikom predložili tudi odprto pismo, v katerem najostreje napadajo direktorico JZ zdravstvenega doma Laško, Janjo Knapič. Knapičeva obtožbe sicer zavrača, češ da gre tu ne samo za lokalni, temveč državni problem, saj se s hudim pomanjkanjem zdravstvenega kadra borijo po celotni državi. Svetniška skupina SDS (Robert Medved) je izpostavila, da bo v Laškem za pridobitev mladega zdravstvenega kadra potrebno storiti več, saj jim zaenkrat ne nudimo ničesar, hkrati pa za dotični segment nima posluha niti država.

Nekaj vprašanj se je pojavilo tudi pri poročilu STIKa, kjer je ponovno prišlo do tehničnih težav, saj je bilo svetnikom na seji v dokumentaciji priložena napačna datoteka. Hkrati so se pojavila tudi vprašanja glede sanacije Kulturnega centra in športne dvorane Tri lilije. Bojana Šipka (MMOL) je zanimalo predvsem kam gre denar iz turistične takse. Poudaril je, da so v lanskem letu namreč glasovali za povišanje le te. Direktorica občinske uprave Laško, Tina Rosina Košir je zagotovila, da se denar namensko porablja tako za gradbene investicije, kot za promocijo na področju turizma. V repliki je poudarila, da se gradbene investicije ne razlikujejo od investicij v turizmu, saj so le te namenjene tako lokalnemu prebivalcu kot turistu. Kot je poudaril župan sam, je izgled mesta namenjen tudi turistom, saj se turisti v našem mestu lahko dobro počutijo le, če v njem prebivajo zadovoljni prebivalci.
Šipek je poudaril, da se je tovrstne delitve sredstev bal, zanimalo pa ga je tudi trženje dvorane, saj je v.d. direktorico povprašal, ali bodo takšen zalogaj zmogli urejati sami.

Poskočile bodo cene vrtca

Vse od prvega aprila dalje bodo cene programov predšolske vzgoje v povprečju višje za malo manj kot sedem odstotkov. Cene v vrtcu Laško so se nazadnje povišale novembra 2017, v naslednjem mesecu pa bo cena vrtca za prvo starostno obdobje znašala okoli 492 evrov, pri čemer bodo starši krili 4,5 evra več. Za drugo starostno obdobe bo cena znašala 375 evrov, kar za starše znaša 9 evrov več. V kombiniranih oddelkih cena znaša okoli 417 evrov, za kar bodo starši v povprečju odšteli 12 evrov več.

Dimitrij Gril, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Laško, zagotavlja da je posledica dviga cen v vrtcih dvig plač, ki so se v novem letu povišale za en plačilni razred. Zraven štejejo tudi napredovanja, ki so nastopila s prvim decembrom.

Celoten strošek dviga cen vrtcev bo znašal okoli 90000 evrov, pri čemer Občina krije 70 odstotkov celotnega zneska, med tem ko staršem za poravnavo preostane ostalih 30.

Svetniki potrdili člane sveta zavoda STIKa Laško ter ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Laško

Na tokratni seji so svetniki soglasno potrdili tudi predlog sklepa o imenovanju članov sveta zavoda  STIK Laško. V nov mandat so bili kot predstavniki ustanovitelja tako imenovani Štefanija Pavčnik (SDS), Boštjan Vrščaj (lista LL) ter Miha Salobir na predlog svetniške skupine SD.  Kot predstavniki zainteresirane javnosti pa so svetniki potrdili Ivana Medveda (Zveza kulturnih društev občine Laško Možnar), Nino Padar Topole ( Thermana Laško) in Evelin Krajnc (Rimske terme).

Svetniki so soglasno potrdili tudi predlog o imenovanju ravnatelja, ki mu z majem poteče mandat. Kot edini kandidat se je na razpis prijavil dosedanji ravnatelj, Marko Sajko, ki je ustrezal vsem razpisnim pogojem.

Pobuda za pripravo pravilnika o sofinanciranju društev s področja turizma, olepševanja in promocije v Občini Laško splavala po vodi

Svetniška skupina MMOL, je na tokratni seji pristopila s pobudo o pripravi pravilnika o enakovrednem sofinanciranju društev s področja turizma, olepševanja in promocije v Laškem. Enej Kirn (MMOL) je namreč poudaril, da s to pobudo želijo zagotoviti enakopraven položaj društev v občini Laško pri sofinanciranju njihove redne dejavnosti.

Na njihov predlog se je padlo kar nekaj kritik. Dimitrij Gril (vodja oddelka za družbene dejavnosti) je povedal, da je nad samim predlogom šokiran, saj v Laškem obstaja kar lepo število društev, ki bi se lahko ravno tako potegovali za občinski denar. Da so ravno za tovrstne predloge glede sofinanciranja na Občini namenski razpisi, kjer se lahko društva prijavljajo ter v primeru izbora prejmejo sredstva za svoje dejavnosti.

Direktorica občinske uprave, Tina Rosina Košir je poudarila, da je iz pretekle dokumentacije razvidno, da se tako Turistično društvo Laško, kot Hortikulturno društvo Laško, ki sta bila skupaj s Turističnim društvom Rimske Toplice tudi podpisnika predloga, nista redno prijavljala na razpise. »Dokler ne izkoristijo danih možnosti in ne počrpajo sredstev, ki so jim bila na razpolago, ne morejo trditi, da so upravičeni do dodatnih sredstev«, je še povedala Rosina Koširjeva, s čimer so se strinjali tudi ostali govorniki.

Predlog so svetniki sicer ovrgli, saj je za pripravo pravilnika glasovala le svetniška skupina MMOL ter dve predstavnici svetniške skupine DeSus. V svetniški skupini MMOL so sicer na prejšnji seji občinskega sveta dali pobudo za dopolnitev predpisov o financiranju redne dejavnosti in programov društev v občini Laško. »Kljub neuspešnemu koraku, si bomo še naprej prizadevali v tej smeri«, je še dodal Kirn.

Župan je ob koncu dodal, da je ravno zaradi tovrstnih težav prišlo do ustanovitve STIKa in da bi se podpisniki predloga morali bolj povezovati z zavodom, ki je bil ustanovljen ravno za te namene.

Če so pretekle seje minile v soglasnem sprejemanju predlogov in poročil, je bila tokratna seja že pokazatelj merjenja moči in podpore. Pomlad je čas, ko po lenobni zimi »pljunemo v dlani« in pričnemo z delom. To je bilo opaziti tudi na tokratni seji, ki se je zaključila šele po skoraj petih urah zasedanja. Prihodnja seja bo tako potekala 8. maja, do takrat pa so se svetniki povabili tudi na različne dogodke in prireditve v občini Laško, kjer bodo pogovori tekli v bolj sproščenem vzdušju. (Špela Juhart)