Doma Gospodarstvo Občinske investicije OPPN za kamnolom Rečica ostal brez epiloga

OPPN za kamnolom Rečica ostal brez epiloga

1768

Včeraj je v dvorani Sindikalnega doma Huda jama potekala javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Rečica. Investitor Občinskega podrobnega načrta za kamnolom Rečica, v nadaljevanju OPPN, je podjetje Gratex d.o.o., predstavila pa ga je odgovorna vodja izdelave, Aleksandra Geršak Podbreznik.

Pretekli teden so v KS Rečica namreč ustanovili civilno iniciativo. Zbrali so 230 podpisov proti OPPN za kamnolom Rečica. Nekateri izmed njih so se udeležili tudi javne razgrnitve, kjer so javno podali svoja neodobravanja, ki so se dotaknila predvsem okoljskega poročila, saj menijo, da je vseh cca. 600 živečih krajanov na področju doline Sp. Rečice praktično izvzeto iz območja oz. stopnje oškodovanja pri »širitvi kamnoloma«, kot je navedeno v okoljskem poročilu.

Zbrani na javni razkrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom rečica (foto: Špela Juhart)

Za kaj pravzaprav gre?

V uvodu OPPN za kamnolom Rečica je zapisano:

»Obravnavano območje kamnoloma je umeščeno v naselje Spodnja Rečica, v severozahodnem delu občine Laško. Območje je večinoma obdano z gozdom, le na severni strani je omejeno s poslovno cono Rečica. Po severnem robu območja teče potok Rečica. Območje je dostopno po obstoječi dovozni cesti, ki se na severu priključi na lokalno cesto LC 200171 (Rečica – Šmohor). Najbližje naselje je Spodnja Rečica (severno od kamnoloma) ter vasici Kuretno in Šmihel (južno od kamnoloma). Stanovanjska hiša ali gospodarsko poslopje zaselka Kuretno so v oddaljenosti min. 142 metrov do meje pridobivalnega prostora.

Predmet OPPN:

 – načrtovanje izkoriščanja mineralne surovine in

 – načrtovanje sanacije po končanem izkoriščanju.«

Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Rečica je bil javno objavljen 17. septembra 2019. Pri izdelavi prostorskega akta so upoštevali odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško, geodetski načrt, rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, okoljsko poročilo za OPPN za kamnolom Rečica, strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami, geološko geomehansko poročilo, ureditev potoka Rečica in odvoznika z območja plazu na južnem pobočju nad potokom Rečica pri tovarni Fragmat, zemeljski plaz v Sp. Rečici nad tovarno Fragmat, celovito strokovno poročilo o vzrokih plazenja, sanacijski načrt z nasaditvijo ter opredelitev aktivnosti in nadzora po sprejetju OPPN in sanaciji plazu nad tovarno Fragmat.

(foto: Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Rečica)

Gospa Geršak Poberžnikova je  zbranim predstavila kaj vse se načrtuje za OPPN kamnoloma Rečica, kjer je poudarila da: »ne gre samo za izkoriščanje kamnoloma temveč tudi za sanacijo samega kamnoloma

Povedala je, da ima koncesijsko pogodbo do kamnoloma podjetje Gratex, ki je bil hkrati tudi plačnik in naročnik predstavljenega OPPN za kamnolom Rečica. Koncesijska pogodbo ima podjetje vse do leta 2026 in lahko po preteku le te zaprosi za novo koncesijsko pogodbo.

Za kamnolom je po končani eksploataciji, torej  po končanem izkoriščanju kamnoloma, predvidena tudi sanacija s pogozditvijo kamnoloma.

Prikazano je bilo tudi območje OPPN za kamnolom Rečica v veljavnem Občinskem načrtu, za katerega ima koncesionar (Gratex d.o.o.) tudi koncesijo, t.j. dovoljenje za uporabo, ekplatacijo oz. izkoriščanje kamnoloma.

Z rumeno črto na prvi sliki je označeno območje kamnoloma, medtem ko je na drugi sliki označeno območje pridobivalnega prostora za katerega je bilo potrebno izdelati OPPN.

Na fotografiji je vključeno tudi območje gozda, območje ki je bilo včasih območje deponije bivšega rudnika, deponija jalovine.  Geršak Podbreznikova je poudarila, da znotraj tega območja ni dovoljenih nobenih aktivnosti, nobenega odlaganja, odvodnjavanja s strani kamnoloma in je opredeljeno zgolj za ureditev in sanacijo plazu.

Na samo predstavitev OPPN so krajani in krajanke podali pripombe predvsem na samo širitev kamnoloma, ki je v dokumentu OPPN tudi omenjena, med tem ko je Geršak Podbrežnikova zagotavljala, da do le te naj ne bi prišlo in da gre pri kamnolomu zgolj za eksplotacijo in kasnejšo sanacijo, pri čemer se vprašamo čemu je potemtakem potrebno sprejetje novega OPPN za kamnolom Rečica.

Toda če podrobno preberemo dokument OPPN kamnoloma rečica v njem piše, da je širitev dovoljena, a jo opredeljujejo kot širitev, ki naj bi bila potrebna za sanacijo samega kamnoloma: »Z odločbo št. 351-458/90-22/5 z dne 9.10.1990 Sekretariata za upravne in gospodarske zadeve Občine Laško – Oddelka za urejanje prostora je dovoljena širitev dodatnega pridobivalnega polja za pridobitev prostora za kasnejšo sanacijo kamnoloma. Odločba je izdana SOZD REK EK DO rudniki rjavega premoga Slovenije TOZD Rudniku rjavega premoga Laško/…/«

V podrobnem občinskem načrtu je omenjena tudi sanacija plazu nad podjetjem Fragmat. Naj vas spomnimo, da se je 24.6.2015 sprožil plaz na območju odložne premogovniške jalovine v grapi za podjetjem Fragmat. V OPPN za kamnolom Rečica je predvidena tudi sanacija plazu nad potokom Rečica.

Predstavnik podjetja Fragmat, g. Janez Potočnik je pri tem poudaril, da je leta 2015 plaz, prikazan kot del naravne nesreče, »šel čez vse brane, bila so ogrožena življenja, tudi premoženje.«. Opozoril je, da v trenutnem OPPN niso upoštevali momentov, ki jih bo sprožila morebitna sanacija kamnoloma. Pri tem pa se je vredno vprašati, kdo bo odgovoren za sanacijo plazu po sanaciji kamnoloma, če danes za plaz iz leta 2015 ni odgovarjal še nihče, je še povedal Potočnik.

Kako velik bo kamnolom?

Pridobivalni prostor kamnoloma bo velik približno 15,6 hektarjev, predviden letni izkop pa je 65.000 kubičnih metrov z dobo izkoriščanja kamnoloma ocenjeno na 14 let.

Krajani so ob tem vedeli povedati, da se sanacija in trenutno »širjenje kamnoloma« že izvaja še pred sprejetjem OPPN, vendar za to nimajo dejanskih dokazov.

Zaostrilo se je tudi pri vprašanju ob nakupu okoljskih posesti, ki jih je od lokalnega lastnika odkupilo podjetje Gratex d.o.o., na katerega ne odgovorni niti investitorji sami niso želeli podati odgovora. K enakem vprašanju je pozval tudi podžupan, g. Matjaž Pikl, a je tudi on naletel na zavrnitev češ da podjetje na vprašanje ni dolžno odgovarjati.

Okoljsko poročilo izvzema krajane, kot deležnike posledic

Za OPPN so pridobili tudi okoljsko poročilo, ki ga je pripravilo podjetje Ipsum, naročila pa Občina Laško in ga je zbranim v dvorani prestavil Aleksander Jenko.

V okoljskem poročilu so obravnavali naslednje sestavine okolja, na katere bi izvedba predmetnega plana potencialno lahko vplivala. Pod prvo točko tla in relief, pod drugo površinske vode in tretjo gozd. V okoljskem poročilu, kljub temu, da je v OPPN navedeno, da »Stanovanjska hiša ali gospodarsko poslopje zaselka Kuretno so v oddaljenosti min. 142 metrov do meje pridobivalnega prostora« ne obravnavajo vpliva na okoliške prebivalce, četudi so, po pričevanjih zbranih v dvorani le ti najbolj ogroženi, še pred sprejetjem novega OPPN, v dosedanjem delovanju kamnoloma Rečica.

Pa se vrnimo na glavne sestavine okolja, ki so obravnavane v okoljskem poročilu. Sečnja gozda bo izvedena le v »nekem majhnem obsegu«,  poskrbeti je potrebno za potok Rečica ter sanacijo plazu.

Sestavina narave in okolja pa po okoljskem poročilu niso ljudje. Gospod Jenko je na komentarje gospoda Karlija Kraška, ki je spregovoril o problematiki množice zaradi emisij prahu in nevarnih snovi v zraku ter emisij hrupa in drugih okoljevarstvenih problemov odgovoril, da so bile izdelane meritve z vidika emisij hrupa in zraka; naj spomnimo da je plačnik meritev koncesionar, investitor (t.j. podjetje Gratex d.o.o.), ki pa niso pokazale, da je karkoli narobe.

Poudaril je še, da so meritve pravno akreditirane s strani ustanove, ki ima pooblastilo zanje in da morajo oni, kot izvajalci okoljskega poročila temu verjeti: »Naša naloga ni da v te stvari dvomimo, ampak da jih povzamemo.«

Kdo je torej na strani ljudi, za katere so se ministrstvo za zdravje, podjetje, ki je izdelalo okoljsko poročilo (Ipsum) ter investitorji (podjetje Gratex d.o.o.) odločili, da niso del presoje, saj v okoljsko poročilo ni bilo vključene presoje vpliva na varovanje zdravja ljudi?

Trenutno nihče.

Kuretno, vas ki izginja

Ogroženi pa niso zgolj krajani rečiške doline. Na samem dogodku so se zbrali tudi prebivalci vasi Kuretno, ki je kamnolomu Rečica po načrtih najbližje. Prvo poslopje je od kamnoloma oddaljeno celih 142m, s podobnimi težavami pa se vaščani srečujejo že vse od leta 1975, a jih vse do danes, kot pravijo, razen borne odškodnine, ni uslišal še nihče.

Poudarili so, da se je v zadnjih štiridesetih letih, od kar kamnolom pospešeno deluje, število prebivalcev v vasi zmanjšalo iz 110 na 30. Povedali so, da kamnolom ni edini razlog, je pa poglaviten.

Po pregledu parcel izrisanih na Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Rečica je namreč razvidno, da sta dve parceli v okolici kamnoloma v katastrski občini Rečica, med tem ko 20 parcel pripada katastrski občini Šmihel, s čimer imamo v mislih vas Kuretno.

Vaščani so poudarili, da je v zadnjih letih pogovor z izvajalci bolj dostopen in miren, da pa so razpoke, ki so vidne že na cesti skozi vas ter stres, ki ga je povzročilo 40-letno pogajanje pustile pregloboke rane, saj so od več desetletnih«borb2 z izvajalci ter Občino pahnjeni v obup.

Na vprašanja o odškodninah in prošnjah po preselitvi vaščanov na Občini ne odgovarjajo.

Krajani ostajajo prepuščeni samim sebi

Foto: Boris Vrabec

Na vprašanje kdo bo poskrbel za krajane v primeru stečaja podjetja tokrat nismo dobili odgovora. Zanimivo je tudi dejstvo, da smo krajani in krajanke ob najmanjših posegih, kot so denimo gradnja nadstreška, dolžni pridobiti si gradbeno dovoljenje, medtem ko le tega za posege v kamnolom ne potrebujejo.

Morda je le to dobro premišljena strategija, saj je pri pridobitvi gradbenega dovoljenja v primeru posegov potrebno pridobiti soglasje sosedov, ki pa so, tako s smeri vasi Kuretno, kot Rečice odločni, da Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Rečica ne bodo podprli, še dodajajo.

Karli Krašek (foto: Špela Juhart)

In kako na očitke krajanov in vprašanja podžupana, gospoda Matjaža Pikla o nakupu zemljišč odgovarja predstavnica podjetja, Petra Pilih, ki je vse do konca javne razgrnitve ostala anonimna?

V času javne razgrnitve lahko k okoljskem poročilu in Odloku o OPPN za kamnolom Rečica podajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 25. oktobra 2019. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu (preddverje Urada Župana in prostorih Krajevne skupnosti Rečica) v času uradnih ur, oziroma naslovijo na Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Laško je kraj osebnih zgodb so zapisali na spletni strani Centra za informiranje, turizem, šport in kulturo Laško. Zelena dolina, ki se ob potoku Rečica razveja med grabnom ter razgled ki nam ga ponuja vas Kuretno medtem tketa svojo, osebno zgodbo, ki pa vsaj za zdaj še ni dočakala srečnega konca. Laško je turistično mesto, ki pa mora tako svojim prebivalcem kot turistom ponuditi varno in čisto okolje. Morda pa bo poleg vasi Govce, ki je izginila sama vase enak epilog na koncu dobilo še Kuretno in bodo turisti o vaščanih z železno voljo lahko prisluhnili le v zgodbi.

Špela Juhart