spot_img

Priložnost tudi za mlade kmete z območja Laškega

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pred časom objavilo razpis za finančno pomoč mladim kmetom. Na razpis se je mogoče prijaviti še do 31. januarja.

Za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete lahko med njimi zaprosijo tisti, ki prvič prevzamejo kmetijsko gospodarstvo kot nosilci in lastniki. Namenjena je vzpostavitvi kmetijskega gospodarstva in zagonu kmetijske dejavnosti. Mladi kmet postane lastnik z medgeneracijskim prevzemom ali nakupom kmetije.

Pogoji za kandidiranje

Mladi kmetje, ki kandidirajo za finančno pomoč, ne smejo biti starejši od 40 let, biti morajo ustrezno izobraženi in imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu. Njihova kmetija mora imeti v upravljanju najmanj 6 ha in največ 80 ha primerljivih kmetijskih površin oz. najmanj 15 in največ 160 glav velike živine za vzrejo ali najmanj 60 in največ 200 čebeljih družin.

V Službi za odnose z javnostjo in promocijo na MKGP so nam pojasnili, da se podpora dodeljuje v dveh zneskih. Za upravičenca, ki se zaposli ali načrtuje zaposlitev na kmetijskem gospodarstvu, znaša znesek podpore 45.000 EUR. Za upravičenca, ki zaposlitve ne zagotovi, pa znaša znesek javne podpore 18.600 EUR. Ta sredstva mladi kmet uporabi za izvedbo razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora obvezno priložiti vlogi na javni razpis.

Podporo prejmejo mladi kmetje, ki pri merilih za izbor vlog prejmejo več kot 30 % od vseh možnih točk. V kolikor razpisana sredstva ne zadostujejo za izplačilo podpor vsem upravičencem, pa se podpore dodelijo tistim mladim kmetom, katerih vloge so dosegle višje število točk, do porabe sredstev.

»Ob prevzemu ali nakupu kmetije je mladim kmetom podpora dobrodošla predvsem z vidika, da si na primer lahko posodobijo mehanizacijo ali popravijo gospodarska poslopja, se dodatno izobrazijo za delo na kmetijskem gospodarstvu ali uvedejo kakšno drugo izboljšavo,« so pojasnili na MKGP.

Sicer pa bo Ministrstvo letos aktivno sodelovalo na 11. sejmu izobraževanja in poklicev Informativa v Ljubljani – sejem bo potekal 25. in 26. januarja na Gospodarskem razstavišču. »Tam bomo mladim skušali čim bolj približati poklic kmeta v luči slogana: Od mladega kmeta, do skrbnega gospodarja,« so še dodali, in če vas zanima več o razpisu, jih lahko vprašate tudi na sejmu.

Razpis manj zanimiv za mlade kmete z območja Laškega

Koliko kmetov se je na omenjeni razpis prijavilo iz Savinjske in Laškega nam na MKGP niso mogli povedati, ker se število vlagateljev do zaprtja javnega razpisa ne more objaviti. Število upravičencev bo znano po izdaji odločb o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. V okviru prvih treh javnih razpisov, pa je bilo iz Savinjske regije 146 upravičencev ali 18,2 % vseh upravičencev v Republiki Sloveniji, so povedali na Ministrstvu.

Slavica Hudina iz Kmetijske svetovalne službe v Laškem nam je sicer zaupala, da sta se na trenutni razpis po njihovem vedenju prijavila le 2 mlada kmeta. »Za ta razpis so pogoji za razmere na našem terenu previsoke, saj se lahko prijavi le kmetija, ki ima v upravljanju 6 ha primerljivih kmetijskih površin,« je pojasnila.

Po njihovih podatkih ima sicer status mladega kmeta  pri zbirni vlogi za kmetijske subvencije že kar 80 mladih kmetov – nosilcev kmetij, ki so samo nosilci kmetije in ni obvezno, da so  lastniki. Stari so od 18 do 40 let,  v povprečju imajo 6,9 ha kmetijskih zemljišč. »Če preračunamo v primerljive kmetijske površine,  imajo  le 3,45 ha primerljivih kmetijskih površin, kar je seveda premalo za razpis za zagon dejavnosti,« je še dodala Hudina.

Pogoji za kmetijstvo so na območju Laškega težavni

Na Kmetijski svetovalni službi so nam pojasnili, da je občina Laško glede razvitosti kmetijstva močno odvisna od naravnih danosti. Kmetije imajo razdrobljeno posestno strukturo. Površine se nahajajo v območju z omejenimi dejavniki, kar pomeni da so nakloni površin neugodni za kmetijsko pridelavo. Prevladuje travnati svet, zato je glavna usmeritev kmetij v rejo prežvekovalcev, kar je tradicionalno reja govedi. Reja govedi na kmetijah je usmerjena v prirejo mesa in v manjšem obsegu v prirejo mleka.  Obstaja sicer tudi nekaj kmetij, ki se ukvarjajo z rejo drobnice, torej z ovcami in s kozami, vendar širjenje te reje ni zanimivo, saj ni zagotovljenega organiziranega odkupa, pojasnjujejo.

»Pridelava žit in zelenjave je vezana na njivske površine, ki jih je na našem območju zelo malo. Njive  so v večini osnova za pridelavo krme za živali,« je še dodala Hudina in zaključila, da je rezerva na naših kmetijah v inovativnosti, v urejenih odkupnih cenah, ki bi stimulirale pridelavo. Glavni problem pa je, da se mladi odseljujejo, kmetije se praznijo, ker je kmetovanje dohodkovno zelo nezanimivo. (MH)

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik