V torek, 20. junija 2017, je potekala redna letna skupščina delničarjev družbe Thermana, d. d. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2016, ki je bilo redividirano v marcu, 3. aprila je družba prejela pozitivno revizorjevo mnenje, nadzorni svet pa ga je sprejel na redni seji v aprilu.
Potrjena je bila tudi informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2016. Bilančni dobiček Thermane je za leto 2016 znašal 317.619,54 EUR, na skupščini pa so delničarji potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se bilančni dobiček v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička. Upravi in članom nadzornega sveta je bila podeljena razrešnica za poslovno leto 2016. Za pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov 2017 je bilo potrjeno podjetje Deloitte Revizija, d. o. o.

Leto 2016 družba Thermana ocenjuje kot leto novih uspehov. Zabeležili so rast tako na strani celotnih prihodkov kot na obsegu vseh ključnih programov. Družba je ustvarila 20.644.909,00 EUR prihodkov, kar je 4 % več kot leto prej. Realizirali so 170.913 nočitev in s tem dosegli 66 % zasedenost hotelskih zmogljivosti.
Družba tudi v tekočem letu dobro posluje in dosega zastavljene cilje. Letos so se lotili prenov in posodobitev namestitvenih zmogljivosti v hotelu Zdravilišče Laško. Prvi del prenove so zaključili v mesecu maju, ko so prenovili 1. in 2. nadstropje hotela Zdraviliški dom. V drugem nadstropju so pridobili 24 prenovljenih sob, ki so v prvi vrsti namenjene vsem, ki potrebujejo več udobja zaradi omejitev v gibanju in različnih zdravstvenih težav. Z investicijo je celoten objekt Zdraviliškega doma pridobil tudi v celoti novo vodovodno omrežje.

V sredini julija bo zaključen še drugi del prenove v Zdravilišču. Z obnovo sob v 5. nadstropju hotela Vrelec bodo pridobili 22 prijetnih in modernih sob kategorije 4 zvezdic, udobno urejenih za vse, ki prihajajo v Laško po zdravje. S prenovo bodo zaključili do poletnih počitnic in festivala Laško Pivo in cvetje, ko bodo hoteli ponovno 100 % zasedeni.

Vir: Thermana Laško